Privacy policy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’). 

In deze privacyverklaring komt u te weten:

 • - Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I)
 • - Welke persoonsgegevens wij verwerken (DEEL II)
 • - Welke verwerkingen wij uitvoeren (DEEL III)
 • - Welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL IV).

 

Neem deze privacyverklaring aandachtig en regelmatig door. Deze kan immers te allen tijde in de toekomst worden aangepast.

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door COUST Acoustics BV (hierna “COUST” genoemd), Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr.

BE 0600.820.374.

COUST wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat COUST instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich kan wenden tot bovenvermeld adres of op onderstaande gegevens:

Tel: +32 (0)9 296 46 10
E-mail: info@coust.com

DEEL II. Soorten persoonsgegevens

- Bezoekt u onze website? Dan verzamelen wij geen persoonsgegevens (zoals ip-adres), enkel gegevens gerelateerd aan uw websitebezoek.

- Bent u klant bij ons? Dan verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw (voor)naam, adres, tel.nr., btw-nr., e-mail.

- Bent u prospect bij ons? Dan verzamelen wij uw emailadres.

- Bent u leverancier bij ons? Dan verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw (voor)naam, tel.nr., email

- Werkt u bij ons? Dan verzamelen wij volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens zoals uw (voor)naam, adres, geboortedatum en –plaats, email, tel.nr., burgerlijke staat, RSZ-nummer

Financiële gegevens (rekeningnummer, salaris)

Opleiding en vorming (CV, opleidingen, vorige werkgevers)

- Solliciteert u bij ons? Dan verzamelen wij volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens zoals uw (voor)naam, cv, email, tel.nr.

Opleiding en vorming (CV, opleidingen, vorige werkgevers)

Daarnaast verwerken wij eventuele data die u zou verstrekken in de context van communicatie om bv. een vraag te stellen over onze diensten.

DEEL III. Doeleinden van de verwerking

Klantenbeheer

Wanneer u een beroep doet op onze diensten (dwz. informatie/offerte aanvragen of een bestelling plaatsen), verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan COUST de overeenkomst niet uitvoeren. Hieronder verstaan wij:

 • - U bellen of mailen om informatie en offertes door te geven
 • - Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • - Het afhandelen van uw betaling
 • - COUST verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte

 

Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.  

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren. De gegevens die wij hierbij verkrijgen, worden tot 26 maanden na uw bezoek bijgehouden. Alle info omtrent deze cookies kan u terugvinden in onze cookie policy.

Direct marketing

COUST houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren (direct marketing). Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de website(s) en onlineapplicaties van COUST uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo voor u relevante content te kunnen aanbieden.

De automatische verwerkingen hebben betrekking op gegevens die COUST rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen (bv. Trendstop). Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door COUST worden ingeschakeld om de automatische verwerking en de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt COUST de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming.

Doorgifte van gegevens aan derden

COUST verstrekt de gegevens die wij van u verkregen uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor doeleinden van direct marketing.

Prospectie

COUST houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met COUST te prospecteren. Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de hierboven omschreven verwerkingen door dit eenvoudig te laten weten via info@coust.com, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen en is het voor COUST niet meer mogelijk uw voorkeuren bij te houden. Bij verdere dienstverlening zullen we daardoor mogelijks bepaalde informatie opnieuw moeten opvragen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL V.

DEEL IV. Waar worden uw gegevens verwerkt

Uw identificeerbare persoonsgegevens zullen door onszelf en onze externe verwerkers enkel binnen de Europese ruimte verwerkt worden. Hiervoor hebben wij de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw geanonimiseerde gegevens kunnen wij overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht. Als er een overdracht van de persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

 • Welke? CAMPAIGN MONITOR
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

 

 • Welke? GOOGLE ANALYTICS
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

 

Google Analytics verwerkt de gegevens op een versleutelde en anonieme manier. Er worden geen gegevens met Google gedeeld en er worden geen gegevens verzameld door advertentiefuncties. Voor de Google Analytics cookies wordt SSL gebruikt, zodat de gegevens versleuteld verstuurd worden.

DEEL V. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Naast het recht om uw eventuele toestemming terug in te trekken, beschikt u over verschillende rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door COUST. U kan deze rechten mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@coust.com vragen:

- Recht van inzage:

U mag opvragen welke gegevens wij van u verwerken en u mag deze inkijken. U mag ook een overzicht vragen van de instanties die uw gegevens via COUST ontvangen.  

- Recht op rectificatie:

U mag een onmiddellijke rechtzetting vragen van onjuiste gegevens of onvolledige gegevens aanvullen.

- Recht op wissen van gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien:

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze door COUST werden verzameld;
 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door COUST worden verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind (jonger dan 13 jaar).

 

- Recht op beperking van de verwerking:

U kan vragen om de verwerking te beperken indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, COUST deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van COUST zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

- Recht op overdraagbaarheid:

U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm bij ons opvragen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerking door COUST berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

COUST stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal COUST u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

X
Vraag nu een gratis offerte aan

We leveren en plaatsen aan dezelfde prijs in heel België en Noord-Frankrijk.

T+32 9 296 46 10

Stel hier uw vraag: